Avís legal

Avís legal

El present Avís Legal i Condicions d’Ús (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.terapiasitinerantes.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació del present Avís Legal, l’Usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i aquest Avís Legal poden sofrir modificacions.

Informació registral del lloc web

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, s’identifiquen les següents dades:

Titular: GEMMA BOSCH GÜELL (d’ara endavant, “TERAPIAS ITINERANTES”).

Domicili social: Rbla. Brasil, 25-27, 5è,1a Esc. A, CP 08028, Barcelona.

N.I.F.: 36529066Y

E-mail: plantas@terapiasitinerantes.com

Teléfono: 644858699

Condicions d’ús

Accés al lloc web

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

TERAPIAS ITINERANTES es reserva en tot cas el dret d’efectuar aquelles modificacions que estimi oportunes en el Lloc Web. Això implica que TERAPIAS ITINERANTES podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquesta, així com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc Web.

Normes d’utilització del lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i el present Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a no:

  1. Provocar danys en els sistemes de TERAPIAS ITINERANTES , dels seus proveïdors o de terceres persones, així com introducir i/o difondre virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  2. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  3. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris. En qualsevol cas, TERAPIAS ITINERANTES no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que en el seu cas poguessin disposar-se per part de TERAPIAS ITINERANTES.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la información continguda en el Lloc Web (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de TERAPIAS ITINERANTES o, en el seu cas, estan degudament llicenciats pel titular. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc Web poden ser marques a altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que pugui entendre’s que l’accés o ús del Lloc Web atribueixi a l’Usuari algun dret sobre les citades marques i els altres signes distintius registrats. Així mateix, tota la informació i continguts del Lloc Web estan protegits per drets d’autor i la propietat intel·lectual dels mateixos pertany a TERAPIAS ITINERANTES o, en el seu cas, el seu ús i explotació ha estat degudament autorizat pel titular, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, caps dels drets d’explotació relacionats amb els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc Web.

En el contexto descrit, l’Usuari queda únicament autorizat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilizació, reenviament o la utilizació de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autorizat de forma expressa i por escrit per TERAPIAS ITINERANTES i/o el titular dels corresponents drets. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

  1. L’Usuari no es troba autorizat per a emprar la informació continguda en el Lloc Web amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, així com comercialitzar en qualsevol manera aquesta informació).
  2. L’Usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de TERAPIAS ITINERANTES, així com qualsevol mecanisme de protecció.
  3. L’Usuari no es troba autoritzat per a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en la qual s’emmagatzema la informació del Lloc Web.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Lloc Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual de TERAPIAS ITINERANTES, donará lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Exclusió de garanties i responsabilitat

TERAPIAS ITINERANTES es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts i/o serveis que s’ofereixen a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa. En conseqüència, TERAPIAS ITINERANTES no garantitza la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels continguts que en ella s’ofereixen, per la qual cosa l’accés a aquesta web i als seus continguts per part de l’Usuari es pel seu propi compte i risc.

Així mateix, TERAPIAS ITINERANTES no serà responsable per interrupcions temporals del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de TERAPIAS ITINERANTES, i/o es deguin a l’actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o vinguin causades per Força Major.

En aquest sentit, TERAPIAS ITINERANTES, exclou amb tota la extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’se a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Lloc Web, els serveis, a la fal·libilitat del Lloc Web i dels serveis, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

TERAPIAS ITINERANTES adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, TERAPIAS ITINERANTES no pot garantitzar la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software y hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En aquest sentit, TERAPIAS ITINERANTES, exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o d’altres elements en els continguts del Lloc Web, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics i/o en els fitxers dels Usuaris.

Per últim, TERAPIAS ITINERANTES no assumeix la responsabilitat de la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Lloc Web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. TERAPIAS ITINERANTES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici, que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. TERAPIAS ITINERANTES no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware y software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

TERAPIAS ITINERANTES no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del Lloc Web. En especial, TERAPIAS ITINERANTES no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o links que conté aquest Lloc Web i que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats por tercers. TERAPIAS ITINERANTES no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. L’accés a les mateixes a través d’aquest Lloc Web tampoc implica que TERAPIAS ITINERANTES recomani o aprovi els seus continguts.

Política d’enllaços

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple links, banners o botons) amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a TERAPIAS ITINERANTES, que permetin l’accés al present domini, sense el consentiment previ i per escrit de TERAPIAS ITINERANTES. En tot cas, l’existència de tals hiperenllaços, no implicarà, en cap cas, l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular del Lloc Web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de TERAPIAS ITINERANTES dels seus continguts o serveis.

En tot cas, TERAPIAS ITINERANTES es reserva el dret de prohibir o inutilizar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (p. e. links, banners o botons) al seu lloc web, especialment, en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç o en el dispositiu tècnic d’enllaç.

D’altra banda, TERAPIAS ITINERANTES no garantitza ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a continguts de tercers a través de les possibles connexions, vincles o links dels llocs enllaçats des de https://www.terapiasitinerantes.com. La funció que, si escau, podrien tenir tals hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. e. links, banners o botons) és exclusivament la d’informar als Usuaris sobre l’existència d’altress fonts d’informació o altres continguts i serveis d’Internet. TERAPIAS ITINERANTES no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. ex. links o botons) o de les conseqüències que es deriven de l’accés pels Usuaris als mateixos (llocs enllaçats). Aquests continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa TERAPIAS ITINERANTES no pot controlar la licitud de tals continguts ni la qualitat dels serveis oferts en aquests.

TERAPIAS ITINERANTES no ofereix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers, la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs web enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, “Notificacions”) per part de l’Usuari a TERAPIAS ITINERANTES es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin al servei d’Atenció a l’Usuari a la següent adreça de correu electrònic plantas@terapiasitinerantes.com. Així mateix, totes les Notificacions que realitzi TERAPIAS ITINERANTES a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través del mitjà anteriorment assenyalat. A aquest efecte, l’Usuari manifesta i garantitza que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i que les mantindrà degudament actualitzades.

El present Lloc Web ha estat elaborat en tot moment conforme als principis de la bona fe per part de TERAPIAS ITINERANTES. No obstant això, en cas de qualsevol tercer consideri que els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial han estat vulnerats, podrà notificar-ho mitjançant comunicació dirigida al domicili de TERAPIAS ITINERANTES indicat anteriorment.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que les normes de protecció dels Consumidors i Usuaris disposin una altra cosa.

El present Avís Legal i Condicions d’Úso del Lloc Web www.terapiasitinerantes.com es troben actualitzats a data 14/02/2019.